Категории

Категории

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия за провеждане на играта „Mystery Cube 2022“ („Условията“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в играта „Mystery Cube 2022“ („Играта“).

1.2. Условията за провеждане на Играта са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https://www.stenso.net/.

1.3. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците е „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ към АВ с ЕИК 115784032, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, бул. Васил Априлов №, тел. 032909700, имейл: office@bultex99.com 31 („БУЛТЕКС 99“ или „Организаторът“).

1.4. Периодът на провеждане на Играта е от 00:00:00 ч. на 31.10.2022 г. до 23:59:59 ч. на 11.12.2022 г. („Период на провеждане“)

1.5. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България.

1.6. С участието в Играта се приема, че участникът се е запознал с настоящите Условия, приема ги доброволно и се съгласява с тях. 

1.7. Участниците в Играта са длъжни да спазват разпоредбите на настоящите Условия. Участници, опитали се да нарушат правилата на Играта, прилагайки техники и технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани. 

1.8. Имената на печелившите от Играта ще бъдат публикувани/съобщени на официалната Facebook страница на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https:/www.facebook.com/@bultex99/, с цел всички участвали в Играта да могат да направят справка дали са сред спечелилите, както и на сайта https://stenso.net/. С изричното съгласие на печелившите участници техни снимки и/или видео-изображения с наградите ще бъдат публикувани на с официалната Facebook страница на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https:/www.facebook.com/@bultex99/.

1.9. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите Условия, като промените влизат в сила от публикуването им на сайта: https://www.stenso.net/. Когато Участник не е съгласен с измененията в настоящите Условия, той следва да преустанови участието си в Играта, като информира за това Организатора в писмена форма.

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18 годишна възраст, което има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, с изключение на служителите на БУЛТЕКС 99, членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта. Юридически лица нямат право да участват в Играта.

2.2. Право на участие в Играта има всяко физическо лице по т.2.1., което: 

а) изпълни условията посочени в публикацията, предназначена за Играта на официалната Facebook страница на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https:/www.facebook.com/@bultex99/ и/или на интернет страницата: https://www.stenso.net/.

б) попълни коректно Формуляра/Талона за участие в Играта („Формуляра“), публикуван на следната интернет страница https://stenso.net, в периода от 31.10.2022 г. до 11.12.2022 г. (23:59:59 ч.)

2.3. Коректно попълване на Формуляра се счита тогава, когато всички зададени от Организатора полета са попълнени, в това число всички отметки за съгласия – с Условията на Играта и Политиката за поверителност на Организатора, фото- и видео- .заснемане и др. 

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА:

3.1. Участието в Играта е възможно чрез интернет страницата на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https://www.stenso.net/;

3.2. За да се включи в Играта чрез Интернет, участникът трябва да посети интернет страницата на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https://www.stenso.net/, да изпълни условията, посочени в публикацията за Играта:

3.2.1. Да закупи в периода на провеждане на Играта, продукт по избор от търговската мрежа на Бултекс 99 или от електронния магазин https://www.stenso.net/, като не се поставят условия за стойността на покупката.

3.2.2. Да попълни задължителните полета с необходимите за участие в играта лични данни: име и фамилия, имейл адрес, телефон за връзка и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 31.10.2022 г. до 23:59:59 на 11.12.2022 на следния сайт: https://www.stenso.net/.

3.2.3. Да регистрира последните 7 цифри от УНП номера на касовата бележка, 10 цифрения номер на стоковата разписка или фактурата, или номер на онлайн поръчка направена в https://www.stenso.net/.

 tRMu4qCqPMBlpAEAsV_TNpXlH3vAzqBLUs0TN50O3m5jfZced2QjLKPobK0JcCH86wZN8nVximImel564MWcxEQutK-q2I88TePmNI1WdqoekZfdzn1bPEDIVeWMc-U8WTmdI8qoMukbePu5844p5DZM8qdQM-_fCA1eZyrv8XEK5cV-VYgZlfg6zkgU

3.2.4. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти, при условие, че се регистрират отделни покупки съгласно условията на Играта.

3.2.5. Всеки участник участва във всички тегления през периода на играта. 

3.2.6. Всяка касова бележка, стокова разписка/фактура или номер на онлайн поръчка може да бъде регистрирана само 1 (един) път за периода на играта и да спечели само една награда.

3.2.7. Броят на касовите бонове, които даден участник има право да регистрира не е ограничен.

3.2.8. За валидна се счита касова бележка или стокова разписка/фактура, издадена в периода – от 24.10.2022 г. до 11.12.2022 г. включително. Покупките с дата, по-ранна или по-късна от този период, не се допускат до участие.

3.2.9. Всеки участник трябва да запази, до края на Играта, касовите бележки или стокови разписки/фактури, които е регистрирал на сайта на https://www.stenso.net/. При предоставяне на наградата на спечелил участник, Организаторът или негов представител има право да изиска всички касови бележки или стокови разписки/фактури, регистрирани от печелившия, като необходимо условие за получаване на наградата.

3.3. Всеки участник участва в томболата за разпределяне на наградите еднократно и има право да получи само една награда за целия период на Играта.

3.4. Участници, които са се регистрирали за участие в Играта след изтичането на периода на провеждане на Играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в тегленето на Наградите.

4. НАГРАДИ И ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛ

4.1. Участието в Играта дава възможност за спечелване на следните Награди („Наградите“):

НАГРАДИ ОТ DUNLOP – 1-во теглене на 07.11.2022 от участвалите за периода 31.10.2022 - 06.11.2022

Наградите от DUNLOP са общо 60 кутии, от които:

30 кутии по 1 чифт DUNLOP BLIZZARD BLUE 

XKHHuECqnRQPPJ1J0fbZoLhgsdGbU-4t5xvtC6LIkIWG2ABHNJFg2WaHwcO6nrouBTxHm7eQQgjR1BDZ4AHGeezqAlvKFkZlFyW-b_pKHdLNp_xJ_jShOtIshVdawbenkpdA7mIOeWnYzc0_pA_s_Qb_xha_g0zQxwWr635mW8kcSPpVD-05-GRaOgzL

30 кутии по 1 чифт DUNLOP BLIZZARD GREEN 

ICqZWL4qj6V3c9eGqFhBmJf58WQc-eJ2sv05v1Jl5kKY9YXp9cITsrZCTV4SihLIkQ5TP-vcZPPJEshnuCXEjuEDf-ROq6tARuEJCYpBfaAMsjUEKaiAH814kS6GDQQMWtMC9PPTsDrfSpLmOv77BB0LOaysM9TDP__eoEbyhxAHfZQqUQ4ykXgb_GPv

НАГРАДИ ОТ PAYPER – 2-ро теглене на 14.11.2022 от участвалите за периода 07.11.2022 - 13.11.2022

Наградите от PAYPER са общо 60 кутии, от които:

15 кутии по 1 брой TRIP JACKET (man / lady) в един от следните цветове - червен, син, оранжев, жълт, като няма възможност за избор на конкретен цвят - всяка награда ще бъде теглена на случаен принцип.

bB9QC_3vQWkDL2IRvS2p4uinyR1EcPhCCmVshK6dNRNqFd2NRFlMFtjZsitkd2P9t5ZN-qNlXjSN7kQsBJHz2OPVjR21jIQCPx2RpDm53RETAFyK6Gl4fG-1094NHOzvYyai-wWFOumkF1opa_07-fsxmC9EAFSeornOgDKd2yWNyzapwTLUrVv9rS4V

15 кутии по 1 брой HORIZON VEST R 2.0 (man/lady) един от следните цветове: тъмно син, черен, червен + 1 брой SKIPPER SHIRT (man/lady) в един от следните цветове: бял, червен, кралско син, тъмно син, черен. Наградата е комплект от двата продукта, като няма възможност за избор на конкретен цвят - всяка награда ще бъде теглена на случаен принцип.

Ynqf4SrDzwc_Wl6e9M5tkLReYcKnaUcCt-xT9TV4mm9-SX5Bgv1nK8MheyEHfgMbav9uNOuswZ7JrGVZud6LXt5hlg4K8QClRXw7fVqgN35QeUPiJuSFia64AinrxK4im5xmZ2ItCFZi4c9mecIN-T7oZjy7-TyM3LRHAfC6VY433D1CwktpWzW8EKYJc-o1kVZIzw

15 кутии по 1 брой NEXT 4W TROUSERS в един от следните цветове: зелен, тъмно син, сив, тъмно сив, черен, като няма възможност за избор на конкретен цвят - всяка награда ще бъде теглена на случаен принцип.

2BvHGsQ_jlJuND_WVYkcPg0jJfLgCm28aR0NSTB0VCZzM-6-o5m2taNG4V-VX5FYEzAL4O2pT07zW9F1SWX3VDptMdgrhwayzttyuG-E27HFVrosyW1iePt4j1jq6iP2pAQ4v-15ucoYELYPul5GX0M5k609mhbWpjoYMAQB45PEGymmr8AU-WzqWqDW

15 кутии по 1 чифт PAYPER GET TEXFORCE LOW  в един от следните цветове: син, черен,сив, като няма възможност за избор на конкретен цвят - всяка награда ще бъде теглена на случаен принцип.

5V0NAHLbxqjxxC1kbcrioSg8x6Yb3619clypU_P3PGw6v0JZsVznX29OrVU3P4tYWKNOfMC9Grz0ha8bpRRBCXEFs0LmvCRBnkQ-UgvqpI60Etr6lo_hLG0lFo-Jh0-Hocr07V95zJPDNysMOfXxlxL-_aRnHQActL9mrOCC-bK0gcEDjugfD8aT0SGT

НАГРАДИ ОТ PANDA – 3-то теглене на 21.11.2022 от участвалите за периода 14.11.2022 - 20.11.2022

Наградите от PANDA са общо 60 кутии, от които:

15 кутии по 1 чифт MISTRAL ANKLE S3 SRC

4AJIHD7TLHNKh8HBcg4XALhei_poRiwtWvFNAPE3OCr1kM_S7ua0y36rQRApbtyWE-WloKpeBemTPeQm3Jl3TX5AmqbwOAt3JUxeTqBfFHc9waSeOHHtalCe51ZjvRn6MSCmtA-4j-hSoI9HKW6bgz9JzU_uqXsHMhUYB0sJwi-QRkcpl4PjrdhBhvcB

15 кутии по 1 чифт  DUCATO S3 CI SRC

mc6aN6ghIhuy9xxmXPGHV9M4CRUSDZfEOZFBgTW832TWc0PHqH5oCCgCF4Kz8ar0Huf3caUmbHqJ3_i1pK5ZQMg2LmF9JUnUDKQkLKT2PxOJA7mRTsLluc-PjAof5naU6-35xAPSf2Z9B5iU1ZhEGi7MVrXOoVYT-z84Lf3Pcq6unYGMVRD7Mf7GeXOf

30 кутии по 1 чифт MONVISO 02 SRC

6_05bkxt87xsjW4p8dw0SgzobMbBjbWqBrAsaNFyMDN-wnF8Wy5DGVSOy0up5KDtRzgVqBPRY3siZK54Pu79QNW-L_g-v1EJlzX1cvrTqqEPROYmxQdH56vIL7Raa1oHgdR28PaYV6EsCQo_aLj0y1x4KLLXHUEOaoOWtd0df5NUCQH89qS4IMyqRvLk

НАГРАДИ ОТ CERVA – 4-то теглене на 28.11.2022 от участвалите за периода 21.11.2022 - 27.11.2022

Наградите от CERVA са общо 60 кутии, от които:

30 кутии с награди състоящи се от 1 брой яке NEURUM SOFTSHELL + 1 брой раница + 1 брой шапка + 1 брой колан, като цветовете на шапка, раница, колан ще са на случаен принцип от три възможни. 

9oedOCBQeGYquH1We-QNWCAujiSW9FKGsCPK4tR8MaOts0BbWL31z0kDndCKPXhB3yYY8tArS54JM60XUHWhuyEwPE4nUS_6nP8klBTfKoM9PH4tePz9QqdgYOvCrZ1PqLsPcB6F9otARkS62ThZ5ccilKKRARl0l27Nw_OtyWeeMH45D7t-K7Ixbhkl

30 кутии с награди състоящи се от 1 брой панталон NEURUM PFM  + 1 брой раница + 1 брой шапка + 1 брой колан, като цветовете на шапка, раница, колан ще са на случаен принцип от три възможни

B1526tpdba7Kbv0pwf-ceFhNXzfu7C_TOLOyYBgHW6UycNs0MUyGsD91BEtkhbk9FTKWmnuvzfwh03_swOm-DK-RLBHX44vPkpJCEgQp0FnlKh8XZsQCGtlheaer5Ic4h085GcH7GZjFfIu2ddL2Wexnr_N9sehcJ3c6EivxMiEztTjcv-0SnBi9gmB1

НАГРАДИ ОТ STENSO – 5-то теглене на 05.12.2022 от участвалите за периода 28.11.2022 - 04.12.2022

Наградите от STENSO са общо 60 кутии, от които:

15 кутии по 1 брой PRISMA SOFTSHELL  в един от следните цветове: син или сив, като няма възможност за избор на конкретен цвят - всяка награда ще бъде теглена на случаен принцип

jHnej3TrWw9m5m0HUJy5omfG19ptEOGiPS7u8uuZahTsRw0mhuL9M2Gq0sGw4c8DqJ4CVd7XJleXmYP5Vd1qT1-XFkGOyxqyjeb-WO4r50Tp0gxi1FMhOborXE-wfoE9bJnUQ5lS3ctO9yzM6Kt74yXYPvHL029MoXWx-TBX1UMEAg_m2rgnNuDijx44

15 кутии по 1 брой REVOLT FLEECE  в един от следните цветове: черен или сив, като няма възможност за избор на конкретен цвят - всяка награда ще бъде теглена на случаен принцип

YeWSea5RDKoRg4eYicnJdZHF7E2M2y8xkamI9gJTvMf6U4tIAJRPtZ4D4XuavNhtxPzbUylzIEdmahlhTrWxzKnIa1ne6qfpFTakujeImbKRB3vYmFlj7T9yIVgrAMBApb-biFlBnSzlYvZoRdVMmDfDpnyRhiDLwdm1O-yvlCdb6DoT9KeeS6ljAblf

15 кутии по 1 брой REVOLT SOFTSHELL WINTER 

UdHcdWH4OXjiR5y9FZAi0ESZxtwl-Il0wCd18RxoFU1e3duS4Z92rZVTHwXoBftMYg5wGxHKIuYHr0SoZZD6267VTMQNb8mAVBf2M-DhhkjzMUFCdEvGySvixhaOn9JxbZd0p3A4Hggp9ibzuH2_T8STakepBZmhW0HkGdd5I_NJ1DCAr_dUEPeE8CYm

15 кутии по 1 чифт HELIX S3 SRC  в един от следните цветове: черен или сив, като няма възможност за избор на конкретен цвят - всяка награда ще бъде теглена на случаен принцип

GkG6xUynGja2eOpAErpIMmSnqusA2dy9o-kQi_-dvp6d_zqntB-cX7ATYXj2zmPcC1QiL2xsvcrTIDMHHjlSr8HaX1ZvlRWnCuWtMlnrh7Yem9vk1SxW2hPWPmuO3S82CdTmP9Xz4_xKJr4kIUUXF_JqktRd603jzEA00teKRPJ6Cnv-TXXas3K06bG1

БОНУС НАГРАДИ ОТ БУЛТЕКС 99 – 6-то теглене на 12.12.2022 от всички участвали за 05.12.2022 – 11.12.2022 до 23:59:59 часа 

Наградите от Бултекс 99 са общо 40 кутии във всяка, от които ще има награда изненада, която може да съдържа един или повече от изброените предмети: топка, ключодържател, тениска, тефтер, химикал, дъждобран, флашка и други.

Към всяка от изтеглените награди Бултекс 99 ще предостави на печелившите по един брой талон за отстъпка от -15%, който може да бъде използван до 31.12.2023 г., както във всички физически магазини в Р България, така и при пазаруване в онлайн магазина https://stenso.net/. Талона за отстъпка не се комбинира с други намаления или промоции.

4.2. Определянето на победителите и разпределението на наградите се извършва от специален софтуер на случаен (томболен) принцип (теглене на жребий), на следните дати: 

1-во теглене – 07.11.2022 награди DUNLOP - за участвалите в Играта за периода от 00:00:00:00 часа на 31.10.2022 до 23:59:59 часа на 06.11.2022 

2-ро теглене – 14.11.2022 награди PAYPER - за участвалите в Играта за периода  от 00:00:00 часа на 07.11.2022 до 23:59:59 часа на 13.11.2022

3-то теглене – 21.11.2022 награди PANDA - за участвалите в Играта за периода  от 00:00:00 часа на 14.11.2022 до 23:59:59 часа на 20.11.2022

4-то теглене - 28.11.2022 награди CERVA- за участвалите в Играта за периода  от 00:00:00 часа на 21.11.2022 – 27.11.2022

5-то теглене – 05.12.2022 награди STENSO - за участвалите в Играта за периода  от 00:00:00 часа на 28.11.2022 до 23:59:59 часа на 04.12.2022

6-то теглене – 12.12.2022 бонус награди от Бултекс 99 - за участвалите в Играта за периода  от 00:00:00 часа на 05.12.2022 до 23:59:59 часа на 11.12.2022.

4.3. В Играта се раздават общо 340 (триста и четиридесет) награди. Наградите в първите 5 тегления са по 60 (шестдесет) на брой, а в последното - шесто теглене са 40 (четиридесет) на брой.

4.4. Тегленето на печелившите Участници се осъществява от Комисия в състав от 3 (трима) служители от администрацията на Организатора. Резултатите от тегленето на печелившите участници се отразява надлежно от Комисията в протокол, в който се записват имената на спечелилите Участници в последователността на изтеглянето им. 

4.5. Теглене на печелившите Участници се провежда всяка седмица за периода на Играта, на датите, посочени в т.4.2. (седмично теглене). 

4.6. В деня на тегленето (жребия) имената на печелившите участници се оповестяват на Facebook страницата на БУЛТЕКС 99: https://www.facebook.com/bultex99/ и на сайта https://stenso.net/.

4.7. Организатора на играта ще се свърже с печелившите участници на телефонния номер, посочен за контакт във Формуляра при регистрацията за Играта в 5 (пет) дневен срок от обявяването на печелившите. 

4.8. Ако печелившият участник е недостъпен на подадения от него телефонен номер ще му бъде изпратен имейл след изтичане срока по т. 4.7. и ако той не отговори до 5 дни след получаването на информационния имейл, той губи правото си да получи наградата. В този случай се счита, че печелившият участник се е отказал от наградата си, като БУЛТЕКС 99 изтегля друг участник за спечелената награда и се свързва с него.

4.9. БУЛТЕКС 99  не носи отговорност при невъзможност за свързване с печелившия участник поради предоставени грешни данни за контакт или поради други, независещи от Организатора причини.

4.10. Наградите в Играта са предметни и се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се предоставя паричната им равностойност.

4.11. Наградите се доставят безплатно с куриер до всеки печеливш участник в срок до 30 работни дни след предоставяне на адрес на доставка от страна на Участника. В деня на доставка печелившия участник ще получи уведомителен SMS или позвъняване от куриера. Наградите се доставят на посочения от Участника адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия Участник от съответния предоставен от него адрес, последният ще получи обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 7 (седем) дни от съответния куриерски клон. След изтичане на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, която ще бъде върната и използвана от Организатора за допълнително теглене по реда на т.4.8.

4.12. Организаторът не носи отговорност, когато Участникът е предоставил грешен или непълен адрес, който може да създаде затруднения в изпълнението на доставката или да направи същата невъзможна или когато Участникът не може да бъде намерен или да бъде осъществен контакт с него чрез посочения при регистрацията телефон за контакт.

4.13. Разходите за извършването на доставките от съответната куриерска фирма е за сметка на Организатора. Печелившите не следва да заплащат каквато и да е сума във връзка с доставките на техните награди. 

4.14. Наградите се получават само срещу предоставяне на документ за самоличност. При получаване на наградата всеки Участник следва да подпише обратна разписка и Приемо-предавателен протокол, с което да се удостовери факта на получаването на наградата.

4.15. Наградите в Играта се считат за предметни награди с незначителна стойност съгласно чл. 13, ал. 1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“) и са необлагаеми. 

5. УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В  ИГРАТА

5.1. БУЛТЕКС 99, в качеството си на Администратор на лични данни,  обработва следните лични данни на всички Участници в Играта: име и фамилия, телефон и имейл, посочени в подадените Формуляри за участие в Играта на интернет страницата www.stenso.net и физическите магазини на организатора. 

5.2. Посочените лични данни се обработват единствено за целите, за които са събрани първоначално. При възникването на каквато и да е промяна относно целите или средствата за обработването им, Организаторът следва да се свърже незабавно с Участниците, за да ги информира допълнително. 

5.3. Обработването на личните данни на Участниците в Играта се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общия регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „Регламента“) и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации, както и с приложимото българско законодателство.

5.4. Целта на обработването на личните данни на участниците в Играта е определяне на спечелилите играта по безспорен начин, идентифицирането им, оповестяване на резултатите от Играта и осъществяване на контакт със спечелилите, както и за целите на маркетинга на продукти, услуги или рекламни кампании на БУЛТЕКС 99. 

5.5. С предоставянето на съгласие за участие в Играта участниците доброволно дават на Организатора своите лични данни за горепосочените цели. Данните ще се обработват до отпадането на основанието за това.

5.6. Организаторът съхранява горепосочените лични данни единствено на територията на Република България.

5.7. Организаторът гарантира, че е предприел всички необходими технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в играта, като осигурява контрол върху достъпа до оборудване, носителите на данни, съхраняването, пренасянето и др.

5.8. Субектите на лични данни (регистрираните в Играта Участници) имат право:

- да получат информация във връзка с обработването на личните им данни от Организатора;

- на достъп до личните им данни;

- на коригиране, когато данните са неточни;

- личните им данни да бъдат изтрити, което право обаче не е абсолютно (право „да бъдеш забравен“);

- на преносимост на личните данни между отделни администратори;

- ограничаване на обработването от страна на Организатора;

- възражение спрямо обработването на неговите лични данни;

- право на защита при нарушаване на неговите права съгласно приложимото законодателство.

5.9. Организаторът споделя личните данни на Участниците с трети страни с цел осъществяване на Играта. Личните данни на Участници се предоставят на партньорите ни, включително доставчици на куриерски услуги и маркетинг компании. 

5.10. Личните данни на Участниците, които се споделят с трети страни са ограничени до необходимия минимум за изпълнението на предназначеното от партньорите ни. Личните данни се предоставят на доставчиците на куриерски услуги с цел осъществяване на доставките на спечелените награди, а на маркетинг компаниите – с цел успешно провеждане на Играта и поддържането на профилите на Организатора в социалните платформи с цел популяризация на Играта и търговската дейност на Организатора.

5.11. Личните данни на Участниците могат да бъдат предоставени и на други трети страни в следните случаи:

1. Отговаряне на нормативно изискване, съобразяване с досъдебно или съдебно производство, заповед или процес, свързани пряко или косвено с Организатора;

2. Когато се изисква при преобразуване, ликвидация или несъстоятелност на Организатора;

3. В изпълнение на нормативно установено задължение или по силата на властнически акт на публичен орган, включително на данъчни органи;

4. Когато предоставянето на данните е необходимо за защита на правата, интересите или имуществото на Организатора; или

5. Когато е изискуемо или позволено от закона.

5.11. В случай на нарушение на сигурността на лични данни, Организаторът се задължава да предприеме необходимите действия за защита на правата и интересите на Участниците в предвидените в закона случаи и срокове.

5.12. Компетентният надзорен орган на територията на Република България относно въпроси, свързани със защита на лични данни е Комисия за защита на лични данни, с адрес София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, Тел. +359 2 915 3580, факс +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, уебсайт: http://www.cpdp.bg/

5.13. При възникването на въпроси относно личните данни на Участниците и тяхното обработване или упражняване на някое от горепосочените права, можете да се свържете с Организатора чрез изпращане на съобщение на имейл адрес: office@bultex99.com.

5.14. Всеки участник в Играта има право да упражни правата си във връзка със защитата на неговите лични данни чрез подаване на писмено заявление до управителя на БУЛТЕКС 99 на адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. Васил Априлов № 31, което да съдържа: име, адрес (вкл. електронен адрес), други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано, да има дата на подаването му и адрес за кореспонденция. Заявлението се отправя лично от физическото лице/неговия законен представител или изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да се подаде и чрез формата за упражняване на права https://dpo.amatas.com /?token=c19caf09f0b6bd9ed2c38f542b1694c9,  както и на имейл адрес: marketing@bultex99.info.

5.15. Всички участници имат възможност да изразят несъгласие относно обработването на данните им за целите на директния маркетинг още в момента на предоставянето на тези данни за ползване на услугата (участие в играта, с цел печалба на материални награди). Несъгласие може да се изрази безплатно на имейл адрес: marketing@bultex99.info. Лица, които не са изразили такова несъгласие към момента на подаване на заявлението и предоставянето на данните, имат възможност във всеки един момент да изразят несъгласие с бъдещото получаване на такива съобщения. Моля да имате предвид, че БУЛТЕКС 99  ще обработва данните за контакт за целите на директния маркетинг, за да Ви информира за най-изгодните си предложения, от които по Ваша преценка ще можете първи да се възползвате, но БУЛТЕКС 99  незабавно ще изпълни всеки отказ от получаване на съобщения.

5.16. Отказът от получаването на съобщения за целите на директния маркетинг, ако такъв е направен впоследствие след попълването на заявлението, важи занапред.

5.17. Печелившите участници са информирани, че в случай на получаване на награда, техните имена и евентуално, при изрично съгласие – тяхна снимка или видеоматериал от връчването на наградата, биха могли да станат публични и да бъдат използвани на интернет адрес https://www.stenso.net/ в аудио, печатни и видеоматериали на Организатора за срок от 3 (три) месеца след края на Играта.

5.18. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели. БУЛТЕКС 99 гарантира, че данните няма да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг и реклама след отказа от страна на съответните лица.

5.19. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработването на лични данни от БУЛТЕКС 99 се прилага Политиката за поверителност на БУЛТЕКС 99, достъпна на https://stenso.net/content/2-politika-za-poveritelnost.

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ

6.1. Организаторът има неотменимо право едностранно да променя правилата на Играта или да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване.

6.2. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време. Прекратяването може да се дължи на нарушаване на настоящите Условия, материални злоупотреби, изменения в българското законодателство , забрани или разпореждания на държавни органи за спиране или преустановяване на подобни кампании и игри, настъпването на форсмажорни обстоятелства и всякакви други обстоятелства, които не са под контрола и не зависят от Организатора.

6.3. Организаторът на Играта не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена поради предоставени от участника грешни, неточни или непълни имена, имейл, данни за контакт или адрес на доставка, ако участникът не е предоставил валиден телефон за връзка и/или е направил грешка при въвеждането му, ако е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата или не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение.

6.4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.

6.5. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда. Организаторът има право едностранно да отстрани от Играта всяко лице, за което е установено, че е нарушило, заобиколило или злоупотребило във връзка с Играта и/или правилата, уредени с настоящите Условия.

6.6. Настоящите Условия и провеждането на Играта са съобразени с българското законодателство. За неуредените в Условията въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

6.7. Възникнал спор между Организатора и участниците в играта се решава по взаимно съгласие между страните, като при невъзможност да се постигне такова, спорът се отнася за решаване пред компетентния за това съд в гр. Пловдив.

При възникването на въпроси или коментари, не се колебайте да се свържете с нас на посочените по-горе имейл и телефонен номер. 

„БУЛТЕКС 99“ ЕООД пожелава успех на всички участващи в Играта „Mystery Cube 2022“. 

Издание 01/24.10.2022

„MYSTERY CUBE 2022“ - ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ I-ВО ТЕГЛЕНЕ 06.11.2022 - виж тук>>

„MYSTERY CUBE 2022“ - ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ II-PО ТЕГЛЕНЕ 14.11.2022 - виж тук>>

„MYSTERY CUBE 2022“ - ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ III-ТО ТЕГЛЕНЕ 21.11.2022 - виж тук>>

„MYSTERY CUBE 2022“ - ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ IV-ТО ТЕГЛЕНЕ 28.11.2022 - виж тук>>