за ползване на онлайн магазин stenso.net

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 115784032, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 31, представлявано от Стефан Славчев Башев, наричано по-долу за краткост „ТЪРГОВЕЦ“, и ползвателите, наричани по-долу „КЛИЕНТИ“ на онлайн магазина stenso.net, наричан по-долу „онлайн магазин“ или „stenso.net“.

(2) Настоящите Общи условия представляват рамков договор за покупко-продажба на стоките, предлагани за продажба в онлайн магазин stenso.net, между „БУЛТЕКС 99“ ЕООД и лицето, което е изявило по електронен път, в уебсайта stenso.net, съгласие с условията на покупката, наричано по-долу КЛИЕНТ.

(3) При осъществяване на достъп и използване на информационните и търговски услуги, предлагани на уебсайта stenso.net, при извършване на Поръчки или заплащане на стоки, предлагани от онлайн магазина, КЛИЕНТЪТ заявява, че е запознат и се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

(4) С приемането на настоящите Общи условия, КЛИЕНТЪТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба, съобразно предвиденото в Политиката за поверителност и защита на лични данни, наричана по-долу Политика за поверителност, публикувана на уебсайта stenso.net и тук.

(5) Настоящите Общи условия са достъпни по всяко време в Интернет на адрес: https://stenso.net/content/3-terms-and-conditions-of-use, откъдето могат да бъдат изтеглени и отпечатани.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2. (1) Уебсайтът stenso.net е собственост на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, търговец по смисъла на чл. 1, ал. 1 от ТЗ, регистриран в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 115784032, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. Васил Априлов №31, представлявано от Стефан Славчев Башев.

(2) Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на ТЪРГОВЕЦА: „БУЛТЕКС 99“ ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. Васил Априлов №31

3. Адрес за упражняване на стопанска дейност: гр. Пловдив, бул. Карловско шосе № 8

4. Данни за кореспонденция и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Пловдив, бул. Карловско шосе № 8, тел: 032/909799, 0889860889, имейл: sales@stenso.net

5. Вписване в публични регистри: „БУЛТЕКС 99“ ЕООД е вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България с ЕИК 115784032

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: ИН по ДДС: ВG115784032

7. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни: адрес: гр. София, ул. Проф. Цветан Лазаров № 2

тел.: 029402046, факс: 029403640, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите: адрес: 1000 гр. София, пл. Славейков № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 029802524, факс: 029884218, гореща линия: 070011122

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 3. При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

„Уебсайт“ („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

stenso.netе уебсайт за електронна търговия, който е собственост и се поддържа от „БУЛТЕКС 99“ ЕООД – виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

„Клиент“/„Потребител“ е всяко дееспособно физическо лице, което зареди в ползваното от него техническо устройство уебсайта stenso.net и използва същия по какъвто и да е начин, включително, но не само, да го преглежда, създава свой Профил чрез регистрация, прави Поръчки, ползва услуги или придобива стоки, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.  Физически лица под 18 години нямат право да използват онлайн магазина stenso.net; да извършват регистрация; да заявяват поръчки и да сключват договори за покупка на стоки. С регистрирането си в онлайн магазина и/или с финализиране на поръчка на стоки, публикувани в онлайн магазина stenso.net, КЛИЕНТЪТ декларира, че е пълнолетно и дееспособно физическо лице.

„Потребителски/клиентски профил“ или само „Профил“ е информация за КЛИЕНТА, която той предоставя при регистрация, с попълване на регистрационен формуляр, и която се съхранява от онлайн магазина stenso.net с цел обслужване. Профилът включва имейл и парола, избрани от КЛИЕНТА, предоставящи му достъп до всички стоки и услуги, предлагани от уебсайта stenso.net, както и възможност за обмен на информация с ТЪРГОВЕЦА, за ползване на отстъпки, и съдържащ информация за историята на Поръчките му.

„Списък с любими“/“Любими“ е раздел в Профила, който позволява на КЛИЕНТА да създаде свои списъци от стоки.

„Поръчка“ е заявка от КЛИЕНТА за закупуване на предварително избрани от него стоки, предлагани в онлайн магазина stenso.net. За поръчки се считат единствено заявките с адрес на доставка на териториите на Република България и тази на Европейския съюз.

„Количка“/„Кошница“ е виртуален списък със стоки, избрани от КЛИЕНТА за закупуване от онлайн магазина stenso.net.

„Ваучер“ или „Промо-код“ е произволна комбинация от букви, цифри и символи, даваща право на КЛИЕНТА да ползва фиксирана и/или процентна отстъпка от стойността на Поръчката или отделни стоки. Промо-кодът се предоставя от ТЪРГОВЕЦА на КЛИЕНТА при определени условия, посочени в онлайн-магазина stenso.net, чрез електронно съобщение на посочен от последния електронен адрес или чрез публикуване на този код в интернет пространството и/или социалните мрежи. Промо-кодът може да се използва еднократно, в периода на неговата валидност и не може да се комбинира с други отстъпки и промоции/намаления, обявени в онлайн-магазина stenso.net.

„Директен маркетинг“ означава предлагане на стоки и/или услуги на КЛИЕНТИ на онлайн магазина чрез рекламно-информационни съобщения за кампании и промоции и/или бюлетин по електронна поща, телефон, чрез публикации в Уебсайта или по друг начин.

„Рекламно-информационни съобщения за кампании и промоции“ и/или „Бюлетин“ са средства за периодично информиране на КЛИЕНТИТЕ за предлаганите от ТЪРГОВЕЦА стоки и услуги, нови стоки, промоции, намаления или друг вид кампании, както и новини за ТЪРГОВЕЦА, за неговите търговски марки и дейност, изпращани по електронен път чрез електронна поща, по телефон, чрез публикации в Уебсайта, SMS или по друг начин.

ІV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Чл. 4. (1) Онлайн магазинът stenso.net e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет stenso.net, чрез която КЛИЕНТИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба от разстояние и доставка на стоки от продуктовото портфолио от „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, предлагани в онлайн магазина stenso.net, а именно: работни, специални, униформени и спортни облекла, обувки, ботуши, предпазни екипировки и аксесоари, лични предпазни средства и други стоки за защита при работа, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на Профил за преглеждане на онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките и/или услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват с ТЪРГОВЕЦА договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в онлайн магазина stenso.net;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез онлайн магазина stenso.net и чрез електронни средства за разплащане;

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ТЪРГОВЕЦА в онлайн магазина stenso.net;

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ТЪРГОВЕЦА в онлайн магазина stenso.net чрез интерфейса на уебсайта stenso.net, достъпен в Интернет;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на уебсайта stenso.net в Интернет;

8.  Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

(2) Всяко лице може да се ползва от предоставените от ТЪРГОВЕЦА, чрез онлайн магазина stenso.net, информационни услуги и/или да закупува стоките, предлагани в него, при спазване на настоящите Общи условия.

(3) Стоките, които се намират в онлайн магазина stenso.net не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.

(4) Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта stenso.net.

Чл. 5. ТЪРГОВЕЦЪТ в онлайн магазина stenso.net организира доставянето на стоките и гарантира правата на КЛИЕНТИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, в потребителското или търговското право, критерии и условия.

Чл. 6. (1) В онлайн магазина stenso.net КЛИЕНТИТЕ сключват, по електронен път и чрез електронни средства, с ТЪРГОВЕЦА договор за покупко-продажба от разстояние на стоките, предлагани на интернет адрес: stenso.net.

(2) Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ТЪРГОВЕЦА в онлайн магазина.

(3) По силата на сключения с КЛИЕНТА договор за покупко-продажба на стоки в онлайн магазина stenso.net, ТЪРГОВЕЦЪТ прехвърля или се задължава да прехвърли на КЛИЕНТА собствеността върху стоките, поръчани чрез интерфейса на онлайн магазина и да организира доставката им.

 (4) По силата на сключения договор, КЛИЕНТЪТ заплаща или се задължава да заплати на ТЪРГОВЕЦА цената на доставените стоки в сроковете и при условията, определени в онлайн магазина stenso.net и настоящите Общи условия, да заплати разходите за доставката и да получи стоките на посочения от него адрес на доставка.

(5) Цените на стоките са обявени от ТЪРГОВЕЦА в онлайн магазина stenso.net.

(6) Цената на пощенските и/или транспортните разходи за доставка на стоките се определя отделно и изрично от цената на стоките, като КЛИЕНТЪТ се уведомява за това във всеки конкретен случай.

Чл. 7. (1) КЛИЕНТЪТ и ТЪРГОВЕЦЪТ в онлайн магазина stenso.net се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба от разстояние, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия, и се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от КЛИЕНТА на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от КЛИЕНТА при извършване на регистрация, ако същите са въвели съответния имейл и парола за достъп или са попълнили електронния формуляр за Поръчка на стоки.

 

V. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Чл. 8. (1) За да използва stenso.net за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, КЛИЕНТЪТ следва да направи регистрация в уебсайта stenso.net, като въведе избрани от него  имейл адрес и парола за достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, и изрази съгласие с настоящите Общи условия.

(2) Регистрацията на Профил в онлайн магазина stenso.net е напълно доброволна и безплатна.

(3) Имейлът и паролата за достъп се определят от КЛИЕНТА, чрез извършване на онлайн регистрация в уебсайта stenso.net, съобразно посочената в него процедура. КЛИЕНТЪТ може да извършва поръчки на стоки и чрез своя Профил във Facebook или Google.

(4) При регистрацията на Профил, КЛИЕНТЪТ попълва в електронен формуляр своите лични данни – име, фамилия, пол, адрес, телефон, имейл адрес, дата на раждане и други данни, като избира и Парола за достъп. КЛИЕНТЪТ следва задължително да попълни данните в полетата, отбелязани със звездичка.

(5) Преди попълване на данните в регистрационния формуляр и натискане на бутона „РЕГИСТРИРАЙ СЕ“, КЛИЕНТЪТ извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(6) КЛИЕНТЪТ може да управлява своя Профил в уебсайта stenso.net. Чрез Профила си КЛИЕНТЪТ може:

1. Да види историята на направените от него поръчки.

2. Да проследява статуса на своите поръчки.

3. Да променя или допълва регистрираните от него адреси и данни.

4. Да повтори вече направена от него поръчка.

5. Да преглежда и променя списъка с „Любими“.

(7) ТЪРГОВЕЦЪТ потвърждава извършената от КЛИЕНТА регистрация чрез изпращане на електронно съобщение на посочения от КЛИЕНТА имейл адрес (електронна поща). Създава се Профил на КЛИЕНТА и между него и ТЪРГОВЕЦА възникват договорни отношения за поддържане на профил. 

(8) С извършване на регистрацията КЛИЕНТЪТ декларира и гарантира, че е пълнолетно и е дееспособно физическо лице.

(9) При извършване на регистрацията КЛИЕНТЪТ се задължава да използва своята действителна самоличност и да предостави верни и актуални данни, като носи отговорност за тяхната истинност и изчерпателност. КЛИЕНТЪТ се задължава при промяна, своевременно да актуализира данните в регистрацията си. При посочване на неактуални, неверни, непълни и/или неточни данни за собствено и фамилно име, имейл, електронен и пощенски адрес и/или телефон при регистрацията, за ТЪРГОВЕЦА не възниква задължение за изпълнение на поръчка, извършена от регистриран потребителски/Клиентски Профил и той не носи отговорност за неточно изпълнение на договора. Наред с това, ТЪРГОВЕЦЪТ има право незабавно и без предизвестие да преустанови поддържането на регистрацията на КЛИЕНТА и достъпа до неговия Потребителски/Клиентски профил.

(10) КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за запазването в тайна на неговия Имейл и Парола, които го идентифицират при използването на онлайн магазина stenso.net, както и на личната информация в неговия Профил (вкл. име, фамилия, пол, адрес, телефон, имейл, дата на раждане и др., както и информация, касаеща неговите електронни плащания). КЛИЕНТЪТ е изцяло отговорен за всички вреди, възникнали за него, за ТЪРГОВЕЦА или за трети лица, поради неправомерно използване на неговите Имейл и Парола за достъп. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени имейл и парола, КЛИЕНТЪТ следва незабавно да уведоми ТЪРГОВЕЦА с цел преустановяване на достъпа до лична информация на КЛИЕНТА и избягване на неправомерни действия с неговия Профил.

(11) Като регистрира Профил в онлайн магазина stenso.net, КЛИЕНТЪТ се съгласява да бъде адресат и да получава рекламно-информационни съобщения за промоции и кампании, изявления и/или бюлетин чрез уебсайта, по електронна поща, по телефон, чрез SMS или по друг начин, за маркетингови и статистически проучвания и анализи на ТЪРГОВЕЦА и популяризиране на неговата търговска дейност и търговски марки, включително за целите на директния маркетинг. КЛИЕНТЪТ има право по всяко време да се откаже от получаването на посочените съобщения и/или известия като изпрати имейл с такова съдържание на sales@stenso.net.

(12) КЛИЕНТЪТ има право по всяко време да изтрие своя Профил, като изпрати имейл с такова съдържание на sales@stenso.net. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен, в най-кратък срок след получаване на имейла, да изтрие регистрацията на КЛИЕНТА от базата данни на уебсайта stenso.net. С изтриването на Профила, всички лични данни на КЛИЕНТА се заличават от базата данни на уебсайта stenso.net, с изключение на данните за неговите Поръчки и реализирани покупко-продажби на стоки, както и на документите, свързани с тях.

(13) stenso.net идентифицира КЛИЕНТА чрез съхранение в лог-файловете на сървъра на stenso.net на IP адреса на КЛИЕНТА и на всяка друга информация, необходима за възпроизвеждане на изявленията му на сайта (за приемане на Общите условия, за направена Поръчка и др.).

 

VІ. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) КЛИЕНТИТЕ използват интерфейса на уебсайта stenso.net, за да сключват договори за покупко-продажба на стоките, предлагани от ТЪРГОВЕЦА в онлайн магазина stenso.net.

(2) Страни по договора за покупко-продажба на стоките в онлайн магазина stenso.net са „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, от една страна и от друга – всеки КЛИЕНТ, индивидуализиран съобразно данните, предоставени при регистрацията на неговия Профил и/или при генерирането на Поръчка на стоки.

(3) ТЪРГОВЕЦЪТ включва в уебсайта технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(4) Поръчка на стоки от виртуалният каталог на онлайн магазина stenso.net е възможно да бъде направена чрез опцията за посещение на уебсайта като „Гост“ или като регистриран потребител.

Чл. 9. (1) КЛИЕНТИТЕ сключват договора за покупко-продажба на стоките в онлайн магазина stenso.net по следната процедура:

1. Влизане в системата за извършване на поръчки в онлайн магазина stenso.net;

2.    Избиране на една или повече от предлаганите от ТЪРГОВЕЦА в онлайн магазина stenso.net стоки и добавянето им към виртуалния списък със стоки за покупка в Количката/Кошницата.

3.    Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на КЛИЕНТА като страна по договора;

а) Поръчка на стоки от виртуалния каталог на онлайн магазина се извършва от регистриран потребител, КЛИЕНТ с Профил в уеб сайта stenso.net. КЛИЕНТЪТ може да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google.

б) Ако до този момент няма регистрация в уебсайта stenso.net, преди извършване на Поръчка КЛИЕНТЪТ може да регистрира нов Профил, като предостави необходимите за това данни.

в) Поръчка на стоки от онлайн магазина stenso.net може да бъде направена без извършване на регистрация, чрез опцията за посещение на уеб сайта като „Гост“, като КЛИЕНТА попълни указана във формуляра за поръчка информация за име, фамилия, имейл, телефон и др.

г)Без да има регистрация в уеб сайта stenso.net, КЛИЕНТЪТ може да направи и „Бърза поръчка“ само на един вид стока, като попълни минимална информация за име, фамилия, имейл, телефон и др., указани във формуляра за „Бърза поръчка“. 

4.    Предоставяне на данни за извършване на доставката;

5.    Избор на начин и момент за плащане на цената;

6.    Финализиране на поръчката.

(2) Поръчката се счита за изпратена с попълване на електронен формуляр за поръчка, съдържащ данни за получателя на доставката, телефон и/или имейл за връзка, адрес на доставка, начин на доставка и плащане, параметри на поръчаната стока (номенклатурен номер, наименование на стоката, размер, цвят, количество и цена), и натискане на виртуалния бутон „Финализирай поръчка“.

(3) С натискане на бутон „Финализирай поръчка“, КЛИЕНТЪТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да заплати цената на поръчаната стока и цената на пощенските и транспортни разходи за доставката, както и да получи стоката на посочения от него адрес на доставка.

(4) При получаване на Поръчката, ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на посочения от КЛИЕНТА имейл съобщение, с което потвърждава приемането на Поръчката. В Потвърждението от ТЪРГОВЕЦА се посочват номер на поръчката, дата и час, в който е направена, поръчаната стока, нейната цена, разходите по доставката, избрания начин на доставка и плащане и приложени отстъпки.

(5) Потвърждението от ТЪРГОВЕЦА съдържа цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, освен ако ТЪРГОВЕЦЪТ е предоставил тази информация на КЛИЕНТА на траен носител преди сключване на договора.

(6) Договорът за покупко-продажба на стоките, публикувани в онлайн магазина stenso.net се счита за сключен с изпращането на потвърждението за получена Поръчка от ТЪРГОВЕЦА до КЛИЕНТА. От този момент страните се считат за обвързани с условията на конкретната поръчка и с настоящите Общи условия. Потвърждение по телефон се извършва, ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно Поръчката.

(7) Всички поръчки за доставка на стоки, направени чрез онлайн магазина stenso.net, са свързани със задължение за плащане от страна на КЛИЕНТА на цената на стоките, както и със задължение за плащане на разходите по тяхната доставка и др., съобразно условията за доставка и плащане на онлайн магазина.

(8) ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена Поръчка без да носи отговорност за това, ако по определена причина същата не може да бъде изпълнена. При липса на складова наличност от заявената от КЛИЕНТА стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от КЛИЕНТА електронен адрес или по телефон. В случай, че цената на заявената стока е била платена по сметката на ТЪРГОВЕЦА, КЛИЕНТЪТ може да избира между възстановяване на заплатената сума и заместваща поръчка.

 

VІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ и КЛИЕНТА сключват отделни договори за покупко-продажба на стоки, независимо че са заявени с едно електронно изявление и са избрани от един списък със стоки.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на КЛИЕНТИТЕ във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че КЛИЕНТЪТ има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на КЛИЕНТА.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, КЛИЕНТЪТ е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата си.

Чл. 12. КЛИЕНТЪТ може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на Поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 

VІІІ. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕЛИТЕЛИТЕ

Чл. 13. (1) Правилата на настоящия раздел се прилагат единствено спрямо КЛИЕНТИ, за които според данните, посочени при сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в stenso.net, може да се направи извод, че са ПОТРЕБИТЕЛИ по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно правата на потребителите.

(2) Преди КЛИЕНТИТЕ да бъдат обвързани с договор за покупко-продажба на стоки от онлайн магазина stenso.net, ТЪРГОВЕЦЪТ следва да им предостави, по ясен и разбираем начин, информацията по чл. 47 от  Закона за защита на потребителите.

(3) КЛИЕНТИТЕ се съгласяват цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация да им бъде предоставяна чрез интерфейса на онлайн магазина stenso.net или чрез електронна поща.

 

VІІІ.1. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТОКИТЕ

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ТЪРГОВЕЦА в онлайн магазина, са определени в информационната страница (профила) на всяка стока в уебсайта  stenso.net.

(2) Информацията за стоките в уебсайта stenso.net е разпределена по категории и подкатегории.

(3) Според своето естество, стоките са представени с изображение, цена, наименование и кратко описание, целящо да подпомогне КЛИЕНТИТЕ при извършване на информиран избор за закупуването им. Ако КЛИЕНТИТЕ имат нужда от допълнителна информация относно основните характеристики, материала, качеството или начина на употреба на стоките, могат да се свържат с ТЪРГОВЕЦА на неговия адрес за контакт, телефон или на имейл: sales@stenso.net.

(4) ТЪРГОВЕЦЪТ поддържа точността на информацията за стоките и услугите, предоставени от онлайн магазина, но не претендира за пълна изчерпателност и не носи отговорност за неточности и несъответствия в описанията или изображенията на стоките, които не се отнасят към техни основни характеристики, а имат само илюстративен и насочващ характер.

 

VІІІ.2. ЦЕНА НА СТОКИТЕ

Чл. 15. (1) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от ТЪРГОВЕЦА в информационната страница (профила) за представяне на всяка стока в уебсайта stenso.net.

(2) Цената на стоките в онлайн магазина stenso.net е посочена в български лева, включва ДДС и НЕ ВКЛЮЧВА цената на пощенските и/или транспортните разходи за доставка.

(3) Цената на пощенските и/или транспортните разходи за доставка, невключени в цената на стоките се определя и се предоставя като информация на КЛИЕНТИТЕ в един от следните моменти преди сключване на договора за покупко-продажба:

а) в профила на всяка стока в онлайн магазина, или

б) при избиране на стоките за сключване на договора, преди финализиране на покупката.

(4) Цената на пощенските и/или транспортните разходи за доставка се определя автоматично, съобразно теглото и/или обема на поръчаните стоки по фиксирани тарифи на куриерските фирми „Еконт Експрес“ ООД публикувани съответно на техните интернет адреси, посочва се отделно в Поръчката и се начислява при определяне на общата крайна цена за плащане.

(5) ТЪРГОВЕЦЪТ може да определи условия за извършване на безплатна доставка при поръчки на стоки над определена сума, които публикува в уебсайта stenso.net.

(6) Информацията, предоставяна на КЛИЕНТИТЕ по този член, е актуална към момента на визуализацията й в уебсайта stenso.net преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) ТЪРГОВЕЦЪТ има право да променя по всяко време и без предизвестие до КЛИЕНТИТЕ информацията за стоките, публикувани в онлайн магазина и техните цени, като всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на уебсайта stenso.net. Измененията в цената не засягат стоки, платени от КЛИЕНТИТЕ преди датата на актуализацията.

(8) ТЪРГОВЕЦЪТ има право да предоставя отстъпки за стоките, предлагани в онлайн магазина, съгласно изискванията на българското законодателство и по правила, публикувани в уебсайта. Отстъпките могат да се предоставят под различни форми, като ваучери, промо-кодове, промоции, кампании, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на клиентско проучване и др. Различните видове отстъпки не могат се комбинират при поръчка на една стока.

 

VІІІ.3. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.16. Условията и начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на КЛИЕНТИТЕ чрез уебсайта stenso.net.

Чл. 17. (1) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ТЪРГОВЕЦЪТ има право да приема авансово плащане за сключените чрез онлайн магазина stenso.net договори за покупко-продажба на стоки.

(2) КЛИЕНТЪТ избира самостоятелно дали да заплати на ТЪРГОВЕЦА цената на стоките, публикувани в онлайн магазина stenso.net, преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на КЛИЕНТА е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез банков превод или внасяне по банковата сметка на ТЪРГОВЕЦА.

(4) Поръчаните в онлайн магазина stenso.net стоки могат да бъдат заплатени по следния начин:

1. За доставка на стоки на адрес на територията на Република България:

- плащане при получаване на стоката чрез „пощенски паричен превод/ППП“ – плащането се извършва в брой, директно на куриера, доставил стоката. Ако куриера притежава мобилен терминал за извършване на плащания с банкова карта, КЛИЕНТЪТ може да плати общата крайна цена на стоката и с кредитна/дебитна банкова карта. В случай, че КЛИЕНТЪТ е избрал да получи стоката си от офис на куриерската фирма, плащането се извършва в избрания офис;

- плащане по банков път – доставка на поръчаните стоки се извършва след получаване на плащането по банковата сметка на ТЪРГОВЕЦА;

- С дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard.

2. За доставка на стоки на адрес в страни, членки на Европейския съюз, извън Република България:

- плащане по банков път – при доставка на стоки на адрес извън територията на Република България, цената на стоките се заплаща предварително по банков път, заедно с цената на пощенските и транспортни разходи за доставката. Ако доставката е извън границите на Европейския съюз КЛИЕНТЪТ следва да заплати допълнително и всички вносни мита, митнически и др. такси, при достигане на стоката в съответната страна (ако такива са дължими);

- С дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard.

 

VІІІ.4. ДОСТАВКА. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Изпратените и потвърдени Поръчки се обработват, опаковат и доставят на посочения от КЛИЕНТА адрес на доставка чрез куриерска фирма „ЕКОНТ Експрес“ ООД.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ доставя и предава стоката на КЛИЕНТА в определения при сключването на договора срок. Срокът на доставка зависи от наличността на стоката. 

(3) Срокът на доставка на стоки, поръчани чрез уебсайта stenso.net е от 1 до 5 работни дни, считано от датата на изпращане на Поръчката от КЛИЕНТА до ТЪРГОВЕЦА чрез уебсайта stenso.net и важи за доставка до адрес на територията на Република България. Ако КЛИЕНТЪТ е избрал плащане по банков път, този срок започва да тече от датата, на която цената на стоките е постъпила по банковата сметка на ТЪРГОВЕЦА.

(4) Възможно е разумно удължаване на срока за доставка по време на официални празници, акции, намаления и/или почивни дни, както и при доставка на стоки извън територията на Република България, но максималния срок е не повече от 30 дни от датата на изпращане на Поръчката от КЛИЕНТА до ТЪРГОВЕЦА чрез уебсайта stenso.net

(5) Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху КЛИЕНТА в момента, в който стоките напуснат склада на ТЪРГОВЕЦА и се предадат на куриера или на друго посочено от КЛИЕНТА лице, изпълняващо транспорта.

(6) Ако ТЪРГОВЕЦЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това КЛИЕНТА и да възстанови платените от него суми.

(7) ТЪРГОВЕЦЪТ доставя стоките на посочения от КЛИЕНТА адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от КЛИЕНТА данни са неверни или заблуждаващи.

(8) ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да спазва всички изисквания на българското законодателство за безопасност, етикетиране, опаковане, реклама и продажба на хранителни добавки.

(9) Доставката на стоки може да бъде възпрепятствана поради някоя от следните причини:

 • Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност;

 • КЛИЕНТЪТ е избрал начин на плащане на стоките по банков път, но не е извършил плащане (забавяне на плащането);

 • КЛИЕНТЪТ е посочил грешен или непълен адрес за доставка;

 • КЛИЕНТЪТ не е намерен на посочения адрес на доставка или не е осигурен достъп и условия за предаване на стоката в срока за доставка;

 • Липса на актуален телефонен номер за контакт с КЛИЕНТА;

 • Технически проблем.

(10) При възникнали проблеми с доставката по вина на ТЪРГОВЕЦА, всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за негова сметка. Във всички останали случаи последващото/повторно изпращане или приемане на стоката е за сметка на КЛИЕНТА.

(11) Когато КЛИЕНТЪТ връща стока с право на възстановяване на заплатената сума, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 19. (1) КЛИЕНТЪТ трябва да тества и прегледа стоката в момента на доставката в присъствието на куриера и да уведоми незабавно ТЪРГОВЕЦА в онлайн магазина stenso.net при установени несъответствия, липси или повреди.

(2) Ако КЛИЕНТЪТ не уведоми ТЪРГОВЕЦА в уебсайта stenso.net по реда на ал.1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Ако при доставяне на стоката, КЛИЕНТЪТ пожелае да я откаже и да не я приеме, транспортните разходи за доставка в двете посоки са за негова сметка.

(4) Ако КЛИЕНТЪТ констатира скрити недостатъци или дефекти на стоката, има право да подаде рекламация до ТЪРГОВЕЦА, съгласно разпоредбите на раздел ХІ, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 20. За неуредените в настоящите Общи условия случаи, към договора за покупко-продажба на стоки, сключен по електронен път чрез уебсайта stenso.net, се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

Чл. 21. Онлайн магазинът stenso.net не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.

 

VІІІ.5. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. ЗАМЯНА

Чл. 22. (1) КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от сключения договор без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите по обратно изпращане и предаване на стоките, в срок 14 дни, считано от:

 • датата на приемане на стоката от КЛИЕНТА или от посочено от него лице, различно от куриера;

 • датата на приемане на последната стока от КЛИЕНТА или от посочено от него лице, различно от куриера, когато КЛИЕНТЪТ е поръчал много стоки с една Поръчка, които се доставят поотделно или друга дата, предвидена съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

(2) За да упражни правото си на отказ, КЛИЕНТЪТ трябва да уведоми ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора с недвусмислено писмено изявление, което да изпрати на пощенския или електронен адрес на ТЪРГОВЕЦА по чл. 2, преди изтичане на срока по предходната алинея.

(3) КЛИЕНТЪТ може да упражни правото си на отказ като попълни и изпрати по пощата, по факс или по имейл до ТЪРГОВЕЦА:

а) Стандартен формуляр за упражняване право на отказ от договор,Приложение № 1 към настоящите Общи условия; 

б) Формуляр за отказ от договора, Приложение № 3 към настоящите Общи условия, достъпен на адрес „Отказ, връщане и замяна“ в онлайн магазина stenso.net

в) да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на „Отказ, връщане и замяна“ и в Приложение № 2 към настоящите Общи условия.

(4)  ТЪРГОВЕЦЪТ може да предостави на КЛИЕНТА възможност да упражни правото на отказ като същия попълни и изпрати по електронен път чрез интернет страницата на онлайн магазин stenso.net стандартен формуляр за отказ, Приложение №1 от настоящите Общите условия или формуляр за отказ, Приложение №3 към настоящите Общи условия или друго недвусмислено заявление. В този случай ТЪРГОВЕЦЪТ незабавно изпраща на КЛИЕНТА потвърждение за получаване на отказа му на траен носител и/или на имейл.

(5) Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора или да сключат договора – ако предложение за сключването му е отправено от КЛИЕНТА. 

Чл. 23. (1) Когато КЛИЕНТЪТ е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект, ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява всички суми, получени от КЛИЕНТА, с изключение на разходите за доставка, когато КЛИЕНТЪТ е избрал начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от ТЪРГОВЕЦА (безплатна доставка), както и разходите за връщане на стоката обратно, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на КЛИЕНТА да се откаже от договора. 

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява получените суми по банков път, като използва същото платежно средство, използвано от КЛИЕНТА при първоначалната транзакция, освен ако КЛИЕНТЪТ е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за КЛИЕНТА.

(3) Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато КЛИЕНТЪТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид доставка, предлагана от ТЪРГОВЕЦА, а именно: безплатната доставка.

(4) ТЪРГОВЕЦЪТ може да задържи плащането на сумите на КЛИЕНТА, докато не получи обратно стоките или докато КЛИЕНТА не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 24. (1) Когато КЛИЕНТЪТ упражни правото си на отказ от договора, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ТЪРГОВЕЦА или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която КЛИЕНТЪТ е съобщил на ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора, като заплати разходите за връщане на стоките. 

(2) Съгласно чл. 55, ал.2 от ЗЗП, разходите за връщане на стоките се заплащат от КЛИЕНТА.

(3) Стоките се връщат/предават лично или се изпращат, без наложен платеж, на следния адрес на Търговеца: гр. Пловдив, бул. Карловско шосе №8, ведно с всички документи, свързани с доставката: касова бележка или фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и др. (ако са издадени такава).

(4) КЛИЕНТЪТ се задължава да полага грижата на добър стопанин докато съхранява получените от ТЪРГОВЕЦА стоки, като осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. КЛИЕНТЪТ трябва да върне или изпрати стоките в добър търговски вид, който позволява предлагането им за повторна продажба и носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

(5) До момента на връщане или предаване на стоките на адреса на ТЪРГОВЕЦА по ал.3, рискът от случайното погиване, загуба или повреждане на стоката се носи изцяло от КЛИЕНТА.

Чл. 25. Когато КЛИЕНТЪТ упражни правото си на отказ от договора, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без КЛИЕНТЪТ да дължи каквито и да е допълнителни разходи, обезщетения или неустойки. В този случай се счита че, КЛИЕНТЪТ е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието и всички подаръци, които е получил заедно с доставената стока.

Чл. 26. (1) На основание чл. 57 от Закона за защита на потребителите, правото на отказ не се прилага за договори:

 • за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от ТЪРГОВЕЦА;

 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания (напр. изработване на специален модел, емблема, бродерия, ситопечат, фирмени отличителни знаци);

 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 • за доставка на стоки с нарушена цялост или нарушена опаковка (филтри за дихателна защита);

 •  в останалите хипотези на чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 27. При условията на чл. 22-26 от настоящия раздел, вместо отказ от договора за продажба КЛИЕНТЪТ има право да поиска замяна на стоките с други (заместваща доставка), предлагани чрез онлайн магазина, като изпрати в писмен вид попълнен Формуляр за връщане, замяна и рекламации, Приложение №3 и върне стоката за замяна в запазена опаковка. Разходите за връщане на стоката обратно до ТЪРГОВЕЦА и за доставката на нова (заместваща) стока до КЛИЕНТА са за сметка на КЛИЕНТА, на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП.

 

ІХ. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 27. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ отговаря за всяка липса на съответствие на стоката с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се появи до 2 години след доставката й, дори да не е знаел за несъответствието.

Чл. 28. При несъответствие на стоката с договора за продажба, КЛИЕНТЪТ има право да предяви рекламация, като поиска от ТЪРГОВЕЦА да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай КЛИЕНТЪТ може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален с другия.

Чл. 29. (1) Когато стоката не съответства на договора за продажба, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да я приведе в съответствие, в срок от 1 (един) месец от предявяване на рекламацията от КЛИЕНТА.

(2) Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за КЛИЕНТА.

Чл. 30. (1) При несъответствие на стоката с договора за продажба и когато КЛИЕНТА не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113 от ЗЗП, той има право на избор между една от следните възможности:

а) разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

б) намаляване на цената.

(2) КЛИЕНТЪТ не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

(3) Рекламацията може да се предяви пред ТЪРГОВЕЦА или пред упълномощено от него лице в срок от 2 (две) години от доставянето на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на  несъответствието, ако КЛИЕНТА е потребител по смисъла на ЗЗП.

Чл. 31. (1) Търговска гаранция е всяко поето от търговеца или производителя към КЛИЕНТА, в допълнение към неговото задължение по закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, когато стоката не отговаря на спецификациите и други изисквания за съответствие, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

(2) Търговската гаранция се предоставя на КЛИЕНТА в писмена форма или на друг траен носител, който е достъпен до него.

(3) КЛИЕНТЪТ има право да предяви рекламация на стоката/услугата, независимо от това дали ТЪРГОВЕЦЪТ или производителят е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(4) При предявяването на рекламацията на стока КЛИЕНТЪТ може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и чл. 114 от ЗЗП.

(5) Рекламацията се предявява лично пред ТЪРГОВЕЦА или пред упълномощено от него лице в търговските му обекти или се подава писмено по пощата до адреса на управление на ТЪРГОВЕЦА или по електронен път на имейл: sales@stenso.net.

(6) ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на КЛИЕНТИТЕ в уебсайта stenso.net достъп до Формуляр за връщане, замяна или рекламация,  Приложение №3.  

(7) При предявяване на рекламацията КЛИЕНТЪТ посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин на удовлетворяване, съответно размера на претендираната сума, адрес за контакт, телефон и имейл за контакт, като прилага документите на които основава рекламацията – касова бележка или фактура, протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното, както и документи, установяващи претенцията по основание и размер. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да води регистър на предявените рекламации.

(8) Предявяването на рекламация пред ТЪРГОВЕЦА не е пречка за предявяване на иск.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 32. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ в онлайн магазина stenso.net предприема мерки за защита на личните данни на КЛИЕНТИТЕ съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) Събирането, съхранението и обработването на лични данни, предоставени доброволно от КЛИЕНТИТЕ при използване на услугите и продажба на стоките, предлагани в онлайн магазина stenso.net, се осъществява съобразно Политиката за поверителност и защита на личните данни на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, наричана по долу Политиката за поверителност, която можете да достъпите тук

(3) Въведените от КЛИЕНТИТЕ лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни, като ТЪРГОВЕЦЪТ ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност.

(4) При съгласие с Политиката за поверителност, КЛИЕНТЪТ потвърждава, че е съгласен ТЪРГОВЕЦЪТ да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на КЛИЕНТА за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове.

(5) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ТЪРГОВЕЦЪТ в онлайн магазина stenso.net има право да изпраща по всяко време рекламно-информационни съобщения за промоции и кампании към КЛИЕНТА или Потребителя, включително електронен бюлетин и/или предложения за покупка на стоки по електронен път, докато е налице регистрация в уебсайта stenso.net и/или съгласие от КЛИЕНТА за получаване на електронни известия в онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА. 

(6) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира, съхранява и обработва лични данни за КЛИЕНТА и данни за неговото поведение при използването на онлайн магазина stenso.net. КЛИЕНТЪТ има право по всяко време да възрази против съхраняването или достъпа до тази информация по предвидените в Политиката за поверителност и защита на личните данни начини.

Чл. 33. (1) Във всеки момент, ТЪРГОВЕЦЪТ в онлайн магазина stenso.net има право да изисква от КЛИЕНТА да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина КЛИЕНТЪТ е забравил или изгубил своята парола, може да се възползва от опцията „Генериране на нова парола“, чрез която при въвеждане на имейл адреса, използван при регистрацията получава временен линк за нулиране на старата парола и създаване на нова такава.

 

Х. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 34. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ТЪРГОВЕЦА едностранно и по всяко време, за което последният уведомява КЛИЕНТИТЕ по подходящ начин.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ и КЛИЕНТЪТ на онлайн магазина stenso.net се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо КЛИЕНТА след публикуването им на сайта на ТЪРГОВЕЦА в онлайн магазина stenso.net и ако КЛИЕНТЪТ не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля, и/или с изричното му приемане от КЛИЕНТА чрез Профила му в сайта на ТЪРГОВЕЦА.

(3) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че всички изявления на ТЪРГОВЕЦА в онлайн магазина stenso.net, във връзка с изменението на тези общи условия могат да бъдат изпращани на КЛИЕНТА по имейл или по друг, изрично посочен от КЛИЕНТА начин за комуникация. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. 

Чл. 35. ТЪРГОВЕЦЪТ публикува тези Общи условия на адрес: stenso.net, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 36. Настоящите общи условия и договора между КЛИЕНТА и ТЪРГОВЕЦА в онлайн магазина stenso.net се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

 • в случай на заличаване на регистрацията на КЛИЕНТА в онлайн магазина stenso.net. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл. 37. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора за регистрация, ако установи, че КЛИЕНТЪТ използва онлайн магазина stenso.net в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или правила в електронната търговия.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 38.  ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 39. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от КЛИЕНТА на трети лица.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на КЛИЕНТА в процеса на използване или неизползване на stenso.net и сключване на договори за покупко-продажба с ТЪРГОВЕЦА.

(3) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за времето, през което онлайн магазина не е бил достъпен поради непреодолима сила.

(4) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в онлайн магазина stenso.net.

Чл. 40. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за КЛИЕНТА, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е КЛИЕНТА.

 

XIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 41.(1) Авторските права и всички други права върху интелектуална собственост, съдържащи се в уебсайта stenso.net: търговска марка „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, stenso.net, други запазени и търговски марки, корпоративни символи, лога, данни, материали, ресурси, текст, снимков материал, графични изображения, динамични символи, мултимедийно съдържание, оформление, дизайн и  софтуерни кодове, принадлежат на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за мерките и географските означения и други закони.

(2) Зареждането, копирането, възпроизвеждането, предаването, разпространението, съхранението, и изобщо използването на ресурси и съдържание на уебсайта stenso.net или части от него под каквато и да е форма, без изричното писмено съгласие на ТЪРГОВЕЦА е забранено. КЛИЕНТЪТ няма право да използва уеб сайта по начин, който нарушава местен или международен закон, да качва или разпространява материали, които съдържат вируси, рекламен софтуер или компютърни кодове, предназначени да увредят права и интереси на трети лица и ще се тълкува като нарушение на правата на интелектуалната собственост и авторските права върху ресурсите в уебсайта.

(3) КЛИЕНТЪТ има право да ползва свободно ресурсите на сайта за законни и нетърговски цели, като спазва ограниченията предвидени в настоящите Общи условия.

(4) ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на КЛИЕНТА за нормален достъп до предоставените в уебсайта stenso.net услуги, като си запазва правото да преустановява достъпа до предоставените услуги и да изтрива по своя преценка информационни ресурси и материали, публикувани в уебсайта си.

 

XIV. РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ

Чл. 41. КЛИЕНТИТЕ/потребителите на онлайн магазина stenso.net имат право да отнасят всички спорове с ТЪРГОВЕЦА, свързани с изпълнението или неизпълнението на задължения, произтичащи от договори за онлайн продажба или предоставяне на услуги към Орган за алтернативно решаване на спорове чрез Платформата за онлайн решаване на спорове (Патформа за ОРС), достъпна на адрес:

 ttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

При не постигане на съгласие по спора по процедурата за АРС, КЛИЕНТИТЕ могат да отнесат спора за решаване към Комисията за защита на потребителите или компетентния български съд.

 

XV. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Чл. 42. Уебсайтът stenso.net може да съдържа връзки (линкове) към сайтове, които са собственост и се оперират от трети страни. Връзките към тези сайтове са предоставени единствено с цел удобство на КЛИЕНТИТЕ, като ТЪРГОВЕЦЪТ няма контрол и не носи отговорност за тяхното съдържание, сигурност, политики за защита на личните данни, наличието на вируси и други вредни компоненти. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди и загуби, възникнали за КЛИЕНТИТЕ в резултат на използването на тези сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез онлайн магазина stenso.net..

 

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. (1) КЛИЕНТЪТ и ТЪРГОВЕЦЪТ в уебсайта stenso.net се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия.

(2) КЛИЕНТЪТ и ТЪРГОВЕЦЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 44. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между ТЪРГОВЕЦЪТ и КЛИЕНТА уебсайта stenso.net, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 45. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 46. Всички неуредени въпроси и спорове свързани с действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението и неизпълнението на задълженията по тези Общи условия и по договори за продажба на стоки чрез онлайн магазина stenso.net, се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие споровете се отнасят пред родово компетентния съд в гр. Пловдив по реда на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл. 47. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички КЛИЕНТИ от деня на публикуването им на уебсайта stenso.net и отменят всички предходни такива.

Дата на влизане в сила

Версия

Приел

12.05.2020 г.

0.1

„БУЛТЕКС 99“ ЕООД

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение № 1

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Приложение № 6 към чл.47, ал.1, т.8 и чл.52, ал.2 и 4 от Закона за защита на потребителите

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

ДО: „БУЛТЕКС 99“ ЕООД

ул. Карловско шосе № 8

4000 Пловдив

тел. 032/909 799

моб.тел. 0889 860 889

имейл: sales@stenso.net

– С настоящото Ви уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….

(описание на продукта, номер на поръчка, дата на поръчка, копие от касов бон/фактура и др.)

– Поръчано на* …………………………/получено на*:  …………………………………………………

– Име на потребителя/ите: ………………………………………………………………………………..

– Адрес на потребителя/ите: ………………………………………………………………………………

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия): ………………..

– Дата: ………………………………………………………………………………………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Ненужното се зачертава.

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14 дневния срок започва да тече от датата на:

-  сключване на договора – при договор за услуги;

- приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача/куриера

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

Изтеглете от тук или използвайте Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки от този линк

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение № 2

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от Закона за защита на потребителите

 

СТАНДАРТНИ УКАЗАНИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ПОКУПКА:

І. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

1. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни, считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача/куриера и посочено от Вас, сте приели и влезли във владение на стоките.

2. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на stenso.net, за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, или електронна поща), като ни предоставите данни за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес.

3.    Ако желаете да се откажете от договора, можете да го направите по един от следните начини:

а) Можете да използвате приложения Стандартен формуляр за упражняване право на отказ, Приложение №1 от настоящите Общите условия, който да попълните и изпратите по пощата на адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Карловско шосе №8 или на имейл адрес: sales@stenso.net.

б) Можете също така да попълните и изпратите по пощата на адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Карловско шосе №8 или на имейл адрес: sales@stenso.net, приложения Формуляр за връщане, замяна и рекламации“,  Приложение №3 от настоящите Общи условия, достъпен тук и в процедурата „Отказ, връщане и замяна“.

в) Можете да отправите друго недвусмислено писмено заявление, което да изпратите по пощата на адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Карловско шосе №8 или на имейл адрес: sales@stenso.net.

4. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

ІІ. Действие на отказа.

5.        Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, с изключение на разходите за доставка, в случай на избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас, както и разходите за връщане на стоката обратно, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от договора.

6.        Когато сте заплатили стоките по банков път, ние ще Ви възстановим получените суми, като използваме същото платежно средство, което сте използвали при първоначалната транзакция, по банковата сметка, от която е извършено плащането или по друга, посочена от вас банкова сметка, като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

7.        Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

ІІІ. Връщане на закупените стоки

8.        Очакваме да ни върнете или да изпратите стоките в тяхната цялост, в оргиналната им опаковка, с оригиналния етикет, без скъсвания, повреди, замърсявания и следи от носене на адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Карловско шосе №8 без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор, ведно с документите, удостоверяващи доставката – касов бон, фактура, приемо-приемателен протокол, гаранционна карта (ако такива са издадени).

9.        Разходи по връщане или изпращане на стоките са изцяло за Ваша сметка. Разходите се очаква да не надвишат значително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

ІV. Отговорност на потребителя

10. Вие трябва да върнете или да изпратите стоките в търговски вид, който позволява предлагането им за повторна продажба и отговаряте за намалената стойност на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

11. На основание чл. 57 от ЗЗП, правото на отказ не се прилага за договори:

 • за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от нас.

 • за доставка на стоки, изработени по Ваша поръчка или съобразно Вашите индивидуални изисквания (напр. изработване на специален модел, емблема, бродерия, ситопечат, фирмени отличителни знаци);

 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 • за доставка на стоки с нарушена цялост или нарушена опаковка (филтри за дихателна защита и др.);

 • в останалите хипотези на чл. 57 от ЗЗП.

12. При установяване на употреба на стоките по начин, който намалява стойността им, при разкъсвания или нарушения на търговската опаковка и/или етикета на стоките, ние си запазваме правото, на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, да намалим сумата за възстановяване, пропорционално на намалената стойност, нарушената опаковка и/или етикет.

13. Рискът от случайно погиване и/или повреждане на стоката до получаване на стоката от нас на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. Карловско шосе № 8 се носи изцяло от КЛИЕНТА.

14. Ако не изпратите или не ни предадете обратно стоката в 14 дневен срок, считано от датата, на която сте ни информирали за Вашето решение за отказ от договора, ще считаме, че сте оттеглили отказа си от договора за продажба и желаете да задържите стоките, в който случай ние се освобождаваме от задължението си да Ви възстановим заплатените суми.

 

Изтеглете оттук:   

1) Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (Приложение №1);

2) Формуляр за връщане, замяна и рекламации (Приложение № 3)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение №3

ФОРМУЛЯР

за връщане на стоки при отказ от договора, замяна или рекламация

 

Молим да попълните и изпратите настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора за продажба на определена стока, да замените определена стока или да предявите рекламация за определена стока.

 

ДО: „БУЛТЕКС 99“ ЕООД

гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 31

тел. 032/909 799, 0700 13200,

e-mail: sales@stenso.net 

 

Уважаеми г-н Управител,

С настоящото ви уведомявам, че (молим да отбележите правилното):

 

ꩄ в законоустановения 14-дневен срок от доставката желая да се откажа от сключения с вашето дружество договор за покупка на стоките, върнати заедно с този формуляр, и да ми бъде възстановена платената за тях цена по посочената по-долу банкова сметка.

ꩄ в законоустановения 14-дневен срок от доставката се отказвам от стоките, върнати заедно с този формуляр, и желая да ги заменя със следните/ата стоки/а при същите договорни условия, като доплатя или получа плащане на разликата в цената:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

предявявам рекламация поради дефект/несъответствие на стоките, върнати заедно с този формуляр, като желая* а) да бъдат заменени с нови / б) да бъдат поправени1. В случай, че замяна или поправка не са възможни, желая да ми бъде възстановена цената на стоките по посочената по-долу банкова сметка.

Стоките са получени от мен/от __________________________________ на ____________ година*.

Прилагам касова бележка/фактура за закупуване на стоките.

 

Данните за контакт с мен са следните:

Име: ______________________________________________________________________________*

Адрес:_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ *

Тел.: _______________________________*                   E-mail:______________________________ *

Банкова сметка за връщане на суми (когато е приложимо):

Титуляр: __________________________________*      Банка:____________________________*      

IBAN:______________________________________ *  BIC:_____________________________ *

 

Дата: ___________                                                          Подпис на клиента:___________________

 

*Молим да попълните празните полета

1На основание чл. 112, ал. 1 от ЗЗП „БУЛТЕКС 99“ ЕООД си запазва правото да извърши ремонт или замяна на стоките по своя собствена преценка, ако избраният от клиента начин за обезщетение е невъзможен или непропорционален в сравнение с другия.