Категории

Категории

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
„ЛАВИНА ОТ ПОДАРЪЦИ ЗА КОЛЕДА“
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящите Условия за провеждане на играта „ЛАВИНА ОТ ПОДАРЪЦИ ЗА КОЛЕДА“ („Условията“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в играта „ЛАВИНА ОТ ПОДАРЪЦИ ЗА КОЛЕДА“ („Играта“).
1.2. Условията за провеждане на Играта са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https://www.stenso.net/.
1.3. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците е „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ към АВ с ЕИК 115784032, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, бул. Васил Априлов №, тел. 032909700, имейл: office@bultex99.com 31 („БУЛТЕКС 99“ или „Организаторът“).
1.4. Периодът на провеждане на Играта е от 00:00 ч. на 01.12.2021 г. до 14:00 ч. на 28.12.2021 г. („Период на провеждане“)
1.5. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България.
1.6. С участието в Играта се приема, че участникът се е запознал с настоящите Условия, приема ги доброволно и се съгласява с тях.
1.7. Участниците в Играта са длъжни да спазват разпоредбите на настоящите Условия. Участници, опитали се да нарушат правилата на Играта, прилагайки техники и технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.
1.8. Имената на печелившите от Играта ще бъдат публикувани/съобщени на официалната Facebook страница на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https:/www.facebook.com/@bultex99/, с цел всички участвали в Играта да могат да направят справка дали са сред спечелилите. С изричното съгласие на печелившите участници техни снимки и/или видео-изображения с наградите ще бъдат публикувани на с официалната Facebook страница на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https:/www.facebook.com/@bultex99/.
1.9. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите Условия, като промените влизат в сила от публикуването им на сайта: https://www.stenso.net/. Когато Участник не е съгласен с измененията в настоящите Услови, той следва да преустанови участието си в Играта, като информира за това Организатора в писмена форма.
2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
2.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18 годишна възраст, което има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, с изключение на служителите на БУЛТЕКС 99, членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта. Юридически лица нямат право да участват в Играта.
2.2. Право на участие в Играта има всяко физическо лице по т.2.1., което:
а)     изпълни условията посочени в публикацията, предназначена за Играта на официалната Facebook страница на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https:/www.facebook.com/@bultex99/ и/или на интернет страницата: https://www.stenso.net/, и/или комуникирана на плакати/дисплеи в търговските обекти на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, и
б) попълни коректно Формуляра/Талона за участие в Играта („Формуляра“), публикуван в посочените Facebook и интернет страници или предоставен на касите на търговските обекти на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД в страната, в периода от 01.12.2021 г. до 28.12.2021 г. (14:00 ч.)
2.3. Коректно попълване на Формуляра се счита тогава, когато всички зададени от Организатора полета са попълнени, в това число всички отметки за съгласия – с Условията на Играта и Политиката за поверителност на Организатора, фото- и видео заснемане и др.
2.4. Всеки участник има право на 1 (едно) попълване на Формуляра за участие в Играта. Всяко следващо попълване на Формуляра дисквалифицира Участника от участие в Играта.
3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА:
3.1. Участието в Играта е възможно по един от следните начини:
-    чрез официалната Facebook страница на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https:/www.facebook.com/@bultex99/;
-    чрез интернет страницата на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https://www.stenso.net/;
3.2. За да се включи в Играта чрез Facebook, участникът трябва да има активен Facebook профил и да посети официалната Facebook страница на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https:/www.facebook.com/@bultex99/, както и да изпълни условията, посочени в публикацията за Играта.
3.3. За да се включи в Играта чрез Интернет, участникът трябва да посети интернет страницата на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https://www.stenso.net/, да изпълни условията, посочени в публикацията за Играта и да попълни коректно Формуляра за участие в Играта, като предостави име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер за контакт.
3.4. Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка на определен продукт или услуга.
3.5. В тегленето за Наградите участват само участници, които отговарят на условията на Играта и са изпълнили условията за участие.
3.6. Всеки участник участва в томболата за разпределяне на наградите еднократно и има право да получи само една награда за целия период на Играта.
3.7. Участници, които са се регистрирали за участие в Играта след изтичането на периода на провеждане на Играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в тегленето на Наградите.
4. НАГРАДИ И ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛ
4.1. Участието в Играта дава възможност за спечелване на следните Награди („Наградите“):
НАГРАДИ ОТ PANDA – 1-во теглене на 07.12.2020 от участвалите за периода 01.12.2021 - 06.12.2021
7 Награди х 1 бр.     Защитни обувки BRAVO S3

BRAVO S3 SRC

НАГРАДИ ОТ PAYPER – 2-ро теглене на 14.12.2021 от участвалите за периода 07.12.2021 - 13.12.2021
7 Награди х 1 комплект - Блуза с дълъг ръкав PAYPER DOLOMITI+ DARK GREY и Работен панталон PAYPER WORKER NAVY

НАГРАДИ ОТ COFRA – 3-то теглене на 21.12.2021 от участвалите за периода 14.12.2021 – 20.12.2021
7 награди х 1 бр.    Суитшърт NORWICH

НАГРАДИ ОТ STENSO – последно теглене на 28.12.2021 от всички участвали за 21.12.2021-28.12.2021 – 14.00 часа
7 Награди х 1 бр.    Суитшърт PRISMA GREY/ROYAL или Суитшърт PRISMA GREY/GREEN
(цвета е по избор на печелившия)


4.2. Определянето на победителите и разпределението на наградите се извършва от специален софтуер на случаен (томболен) принцип (теглене на жребий), на следните дати:
- 1-во теглене – 07.12.2021      за участвалите в Играта за периода 01.12.2021 - 06.12.2021   
- 2-ро теглене – 14.12.2021      за участвалите в Играта за периода 07.12.2021 - 13.12.2021
- 3-то теглене –21.12.2021       за участвалите в Играта за периода 14.12.2021 - 20.12.2021
- 4-то теглене – 28.12.2021      за участвалите в Играта за периода 21.12.2021 - 28.12.2021 – 14.00 часа

4.3. В Играта се раздават общо 28 (двадесет и осем) награди. Наградите във всяко теглене са общо 7 (седем) на брой, като се разпределят за участвалите в Играта чрез официалната Facebook страница на БУЛТЕКС 99: https:/www.facebook.com /@bultex99/,  и участвалите в Играта чрез интернет страницата на БУЛТЕКС 99: https://www.stenso.net/  за съответния период.
4.4. Тегленето на печелившите Участници се осъществява от Комисия в състав от 3 (трима) служители от администрацията на Организатора. Резултатите от тегленето на печелившите участници се отразява надлежно от Комисията в протокол, в който се записват имената на спечелилите Участници в последователността на изтеглянето им.
4.5. Теглене на печелившите Участници се провежда всяка седмица за периода на Играта, на датите, посочени в т.4.2. (седмично теглене). По време на седмичните тегления първо се теглят наградите за участвалите в Играта чрез Facebook и след това наградите за участвалите в Играта чрез интернет страницата https://www.stenso.net/.
4.6. В деня на тегленето (жребия) имената на печелившите участници се оповестяват на Facebook страницата на БУЛТЕКС 99: https://www.facebook.com/bultex99/. Печелившите участници ще бъдат известени и на имейл адресите, посочени за контакт във Формуляра при регистрацията за Играта, а участвалите в Играта чрез Facebook страницата следва да изпратят своите лични данни – име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер за контакт в лично съобщение на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/bultex99 в 5 (пет) дневен срок от обявяването на печелившите. Ако в посочения срок печелившият участник не изпрати лично съобщение до Организатора и не предостави необходимите данни той губи правото си да получи наградата и Организаторът изтегля друг печеливш участник на негово място.
4.7. Печелившите участвали в играта чрез интернет страницата www.stenso.net трябва да отговорят най-късно до 5 дни след получаването на информационния имейл, че желаят да получат наградата и да предоставят необходимите данни с цел осъществяване на доставката на спечелената награда.
4.8. Ако печелившият участник не отговори до 5 дни след получаването на информационния имейл, той губи правото си да получи наградата. В този случай се счита, че печелившият участник се е отказал от наградата си, като БУЛТЕКС 99 изтегля друг участник за спечелената награда и се свързва с него.
4.9. БУЛТЕКС 99  не носи отговорност при невъзможност за свързване с печелившия участник поради предоставени грешни данни за контакт или поради други, независещи от Организатора причини.
4.10. Наградите в Играта са предметни и се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се предоставя паричната им равностойност.
4.11. Наградите се доставят безплатно с куриер до всеки печеливш участник в срок до 30 работни дни след предоставяне на адрес на доставка от страна на Участника. В деня на доставка печелившия участник ще получи уведомителен SMS или позвъняване от куриера. Наградите се доставят на посочения от Участника адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия Участник от съответния предоставен от него адрес, последният ще получи обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 7 (седем) дни от съответния куриерски клон. След изтичане на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, която ще бъде върната и използвана от Организатора за допълнително теглене по реда на т.4.8.
4.12. Организаторът не носи отговорност, когато Участникът е предоставил грешен или непълен адрес, който може да създаде затруднения в изпълнението на доставката или да направи същата невъзможна или когато Участникът не може да бъде намерен или да бъде осъществен контакт с него чрез посочения при регистрацията телефон за контакт.
4.13. Разходите за извършването на доставките от съответната куриерска фирма е за сметка на Организатора. Печелившите не следва да заплащат каквато и да е сума във връзка с доставките на техните награди.
4.14. Наградите се получават само срещу предоставяне на документ за самоличност. При получаване на наградата всеки Участник следва да подпише обратна разписка и Приемо-предавателен протокол, с което да се удостовери факта на получаването на наградата.
4.15. Наградите в Играта се считат за предметни награди с незначителна стойност съгласно чл. 13, ал. 1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“) и са необлагаеми.
5. УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В  ИГРАТА
5.1. БУЛТЕКС 99, в качеството си на Администратор на лични данни,  обработва следните лични данни на всички Участници в Играта: име и фамилия, телефон и имейл, посочени в подадените Формуляри за участие в Играта на интернет страницата www.stenso.net и физическите магазини на организатора.
5.2. Посочените лични данни се обработват единствено за целите, за които са събрани първоначално. При възникването на каквато и да е промяна относно целите или средствата за обработването им, Организаторът следва да се свърже незабавно с Участниците, за да ги информира допълнително.
5.3. Обработването на личните данни на Участниците в Играта се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общия регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „Регламента“) и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации, както и с приложимото българско законодателство.
5.4. Целта на обработването на личните данни на участниците в Играта е определяне на спечелилите играта по безспорен начин, идентифицирането им, оповестяване на резултатите от Играта и осъществяване на контакт със спечелилите, както и за целите на маркетинга на продукти, услуги или рекламни кампании на БУЛТЕКС 99.

Лични данни

Цели

Основание за обработване

Период на съхранение

1. Име и фамилия
2. Телефон за връзка 

3. Имейл

1.       Участие в играта –

-          регистриране за участие в Играта чрез попълване на Формуляр на интернет страницата:  www.stenso.net или в търговските обекти на БУЛТЕКС 99 в страната;

-          участие в играта чрез Facebook страницата на Бултекс 99 с регистриран Facebook профил.

необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна;

До 3 месеца след приключване на Играта;

1.   Имейл

2.   Телефон за връзка

1. Свързване с печелившите Участници и обявяване на печелившите Участници;

необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна;

До 3 месеца след приключване на Играта;

1. Име и фамилия
2. Телефон за връзка
3. Адрес за доставка

Получаване на потвърждение за наградите от страна печелившите Участници;

необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна;

До 3 месеца след приключване на Играта;

1.   Телефон за връзка

2.   Адрес за доставка

Осъществяване на доставка на спечелената награда

необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна;

До 3 месеца след приключване на Играта;

1. Три имена

Подписване на Приемо-предавателен протокол и удостоверяване получаването на наградата;

1. обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна;

До 6 години след приключване на Играта;

1. Име и фамилия 2. Телефон
3. Други доброволно предоставени данни

Осъществяване на комуникация с Организатора по инициатива на Участниците във връзка с предоставяне на отговори на запитвания, сигнали, въпроси;

Легитимни интереси на Администратора – отговор на Ваше запитване с цел проследяване правилното протичане на Играта и подобряване на нашите услуги;

До предоставянето на финален отговор по Вашето запитване или сигнал;

5.5. С предоставянето на съгласие за участие в Играта участниците доброволно дават на Организатора своите лични данни за горепосочените цели. Данните ще се обработват до отпадането на основанието за това.
5.6. Организаторът съхранява горепосочените лични данни единствено на територията на Република България.
5.7. Организаторът гарантира, че е предприел всички необходими технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в играта, като осигурява контрол върху достъпа до оборудване, носителите на данни, съхраняването, пренасянето и др.
5.8. Субектите на лични данни (регистрираните в Играта Участници) имат право:
- да получат информация във връзка с обработването на личните им данни от Организатора;
- на достъп до личните им данни;
- на коригиране, когато данните са неточни;
- личните им данни да бъдат изтрити, което право обаче не е абсолютно (право „да бъдеш забравен“);
- на преносимост на личните данни между отделни администратори;
- ограничаване на обработването от страна на Организатора;
- възражение спрямо обработването на неговите лични данни;
- право на защита при нарушаване на неговите права съгласно приложимото законодателство.
5.9. Организаторът споделя личните данни на Участниците с трети страни с цел осъществяване на Играта. Личните данни на Участници се предоставят на партньорите ни, включително доставчици на куриерски услуги и маркетинг компании.
5.10. Личните данни на Участниците, които се споделят с трети страни са ограничени до необходимия минимум за изпълнението на предназначеното от партньорите ни. Личните данни се предоставят на доставчиците на куриерски услуги с цел осъществяване на доставките на спечелените награди, а на маркетинг компаниите – с цел успешно провеждане на Играта и поддържането на профилите на Организатора в социалните платформи с цел популяризация на Играта и търговската дейност на Организатора.
5.11. Личните данни на Участниците могат да бъдат предоставени и на други трети страни в следните случаи:
1. Отговаряне на нормативно изискване, съобразяване с досъдебно или съдебно производство, заповед или процес, свързани пряко или косвено с Организатора;
2. Когато се изисква при преобразуване, ликвидация или несъстоятелност на Организатора;
3. В изпълнение на нормативно установено задължение или по силата на властнически акт на публичен орган, включително на данъчни органи;
4. Когато предоставянето на данните е необходимо за защита на правата, интересите или имуществото на Организатора; или
5. Когато е изискуемо или позволено от закона.
5.11. В случай на нарушение на сигурността на лични данни, Организаторът се задължава да предприеме необходимите действия за защита на правата и интересите на Участниците в предвидените в закона случаи и срокове.
5.12. Компетентният надзорен орган на територията на Република България относно въпроси, свързани със защита на лични данни е Комисия за защита на лични данни, с адрес София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, Тел. +359 2 915 3580, факс +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, уебсайт: http://www.cpdp.bg/
5.13. При възникването на въпроси относно личните данни на Участниците и тяхното обработване или упражняване на някое от горепосочените права, можете да се свържете с Организатора чрез изпращане на съобщение на имейл адрес: office@bultex99.com.
5.14. Всеки участник в Играта има право да упражни правата си във връзка със защитата на неговите лични данни чрез подаване на писмено заявление до управителя на БУЛТЕКС 99 на адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. Васил Априлов № 31, което да съдържа: име, адрес (вкл. електронен адрес), други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано, да има дата на подаването му и адрес за кореспонденция. Заявлението се отправя лично от физическото лице/неговия законен представител или изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да се подаде и чрез формата за упражняване на права https://dpo.amatas.com /?token=c19caf09f0b6bd9ed2c38f542b1694c9,  както и на имейл адрес: office@bultex99.com.
5.15. Всички участници имат възможност да изразят несъгласие относно обработването на данните им за целите на директния маркетинг още в момента на предоставянето на тези данни за ползване на услугата (участие в играта, с цел печалба на материални награди). Несъгласие може да се изрази безплатно на имейл адрес: office@bultex99.com. Лица, които не са изразили такова несъгласие към момента на подаване на заявлението и предоставянето на данните, имат възможност във всеки един момент да изразят несъгласие с бъдещото получаване на такива съобщения. Моля да имате предвид, че БУЛТЕКС 99  ще обработва данните за контакт за целите на директния маркетинг, за да Ви информира за най-изгодните си предложения, от които по Ваша преценка ще можете първи да се възползвате, но БУЛТЕКС 99  незабавно ще изпълни всеки отказ от получаване на съобщения.
5.16. Отказът от получаването на съобщения за целите на директния маркетинг, ако такъв е направен впоследствие след попълването на заявлението, важи занапред.
5.17. Печелившите участници са информирани, че в случай на получаване на награда, техните имена и евентуално, при изрично съгласие – тяхна снимка или видеоматериал от връчването на наградата, биха могли да станат публични и да бъдат използвани на интернет адрес https://www.stenso.net/ в аудио, печатни и видеоматериали на Организатора за срок от 3 (три) месеца след края на Играта.
5.18. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели. БУЛТЕКС 99 гарантира, че данните няма да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг и реклама след отказа от страна на съответните лица.
5.19. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработването на лични данни от БУЛТЕКС 99 се прилага Политиката за поверителност на БУЛТЕКС 99, достъпна на https://stenso.net/content/2-politika-za-poveritelnost.
6. ДРУГИ УСЛОВИЯ
6.1. Организаторът има неотменимо право едностранно да променя правилата на Играта или да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване.
6.2. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време. Прекратяването може да се дължи на нарушаване на настоящите Условия, материални злоупотреби, изменения в българското законодателство , забрани или разпореждания на държавни органи за спиране или преустановяване на подобни кампании и игри, настъпването на форсмажорни обстоятелства и всякакви други обстоятелства, които не са под контрола и не зависят от Организатора.
6.3. Организаторът на Играта не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена поради предоставени от участника грешни, неточни или непълни имена, имейл, данни за контакт или адрес на доставка, ако участникът не е предоставил валиден телефон за връзка и/или е направил грешка при въвеждането му, ако е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата или не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение.
6.4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.
6.5. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда. Организаторът има право едностранно да отстрани от Играта всяко лице, за което е установено, че е нарушило, заобиколило или злоупотребило във връзка с Играта и/или правилата, уредени с настоящите Условия.
6.6. Настоящите Условия и провеждането на Играта са съобразени с българското законодателство. За неуредените в Условията въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.
6.7. Възникнал спор между Организатора и участниците в играта се решава по взаимно съгласие между страните, като при невъзможност да се постигне такова, спорът се отнася за решаване пред компетентния за това съд в гр. Пловдив.
При възникването на въпроси или коментари, не се колебайте да се свържете с нас на посочените по-горе имейл и телефонен номер.
„БУЛТЕКС 99“ ЕООД пожелава успех на всички участващи в Играта „ЛАВИНА ОТ ПОДАРЪЦИ ЗА КОЛЕДА“.

Издание 01/01-12-2021